Jano-Metal

Algemene voorwaarden

ART.1: ALGEMEEN

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht in alle gevallen behoudens tegengestelde schikkingen uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de partijen. De aankoopvoorwaarden van de cliënten kunnen onder andere in geen geval in de plaats gesteld worden van onze verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer ze door ons niet uitdrukkelijk worden verworpen.

 

ART.2: LEVERINGSTERMIJN

Onze leveringstermijnen zijn alleen gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis. Een vertraging in de uitvoering van de bestellingen kan, in geen geval, reden geven tot schadeloosstelling, vergoedingstoelage of leveringsafwijzing.

 

ART.3: KLACHTEN

Eventuele klachten dienen onmiddellijk en schriftelijk te gebeuren ten laatste binnen de acht dagen na de datum van levering van de goederen of prestaties, en dit aan het adres van de BVBA JANO-METAL.

 

ART.4: VERVOER EN VERZENDING

De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien de levering franco aan huis geschiedt. De terugzending dient vrachtvrij te geschieden en mag slechts gebeuren na de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

 

ART.5: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en wanneer tussentijdse grondstofprijzen, lonen of valutakoersen ernstige wijzigingen ondergaan, behouden we ons het recht de prijzen te herzien. Dit geldt eveneens voor afgesproken prijzen of langlopende contracten.

 

ART.6: FACTURATIE EN BETALING

De BVBA JANO-METAL is gerechtigd de goederen ter factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk geschieden. Onze facturen zijn betaalbaar volgens de voorwaarden vermeld op FACTUUR. Bij iedere vertraging in de betaling zal de koper verplicht zijn, mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 1% per maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding. Bij wanbetaling al het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% met een minimum van 10,- euro onverminderde de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Bij een verbreking van een overeenkomst door de cliënt, is een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 15% verschuldigd, onverminderd de verschuldigdheid door de cliënt van de reeds door BVBA JANO-METAL geleverde prestaties, welke contant dienen te worden betaald, en onverminderd het recht van BVBA JANO-METAL om een hogere schadevergoeding ter vorderen indien de door haar geleden schade hoger zou zijn dan de 15%. De BVBA JANO-METAL behoudt zich het recht voor in geval van wanbetaling of bij het niet nakomen van welke verplichting ook, de werken stil te leggen of te annuleren.

 

ART.7: CONSTRUCTIEFOUTEN

In geval van constructiefouten in de geleverde waar, is de verkoper niet gehouden enige schadevergoeding uit te keren voor rechtstreekse of zijdelingse schade geleden door de koper, als gevolg van deze constructiefout. De kosten voor het herstel van beschadigingen, welke zijn ontstaan door toedoen van de koper kunnen nooit ten laste vallen van BVBA JANO-METAL.

 

ART.8

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt gevoegd, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter, is de vrederechter van het kanton Beringen bevoegd. BVBA JANO-METAL behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig bij de rechtbank territoriaal bevoegd van de woonplaats van de cliënt. Alleen Belgisch recht is van toepassing.